Diplomuddannelser

År 4 - Den kognitive psykoterapeutuddannelse

Længde
1 år
Næste startdato
26 november, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Længde
1 år
Næste startdato
26 november, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Kurset afholdes på
Dansk
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt

Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt.

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Kursusbeskrivelse

Kognitive psykoterapeutuddannelse


År 4 - Den kognitive psykoterapeutuddannelse


Om uddannelsen
Wattar Gruppens uddannelse i kognitiv psykoterapi kvalificerer dig til at udføre psykoterapi på et kognitivt adfærdsterapeutisk grundlag. Gennem undervisning, træning og supervision tilegner du dig praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, der vil gøre dig i stand til at udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.  

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening.

Uddannelsens formål

Gennem undervisning, træning og supervision vil du tilegne dig praktiske færdigheder og terapeutiske kompetencer, der vil gøre dig i stand til at udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.  

Som udgangspunkt er det hensigten at du skal kunne bruge uddannelsen til at udføre psykoterapi i samarbejde med de klienter du møder i din hverdag på arbejdspladsen. Det er dog op til den enkelte om man ønsker at anvende uddannelsen til f.eks. at nedsætte sig om psykoterapeut efterfølgende.  

Du opnår forståelse for og erfaring med behandling af en lang række klientgrupper og vil lære at udføre sagsformuleringer, der sikrer at du forstår den enkelte patient, klient eller brugers behandlingsmæssige behov og kan møde disse på kvalificeret kognitiv vis. 

Terapeutisk retning

Det faglige fundament på uddannelsen er kognitiv teori og metode. Kognitiv terapi tilbyder en målrettet og effektiv tilgang til lindring af psykiske lidelser og styrkelse af mental sundhed og trivsel. Derudover anvendes kognitiv teori og metode også til coaching og mentorering.  

I kognitiv terapi er det en grundlæggende idé, at vi kan understøtte udvikling og positiv forandring gennem ændring og nuancering af tanke-, følelses- og handlemønstre.  

Den kognitive model er hele tiden i udvikling, og i disse år udvides arbejdsmetoderne med mere oplevelsesorienterede elementer i form af meditationsteknikker, kreative teknikker og et mere interpersonelt sigte.  

Med ståsted i klassisk kognitiv terapi integrerer vi tilgangen med forståelse og interventioner fra Mindfulness Baseret Kognitiv Terapu (MBCT), Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Meta Kognitiv Terapi (MCT) under overskriften moderne kognitiv terapi.  

Tilrettelæggelse

Uddannelsen er 4-årig. De studerende afslutter et år ad gangen. De studerende modtager et kursusbevis efter hvert bestået uddannelsesår samt certifikater for gennemførte emnemoduler.  

På uddannelsen får du:  

 • Teoretisk viden og faktuel information om anvendt kognitiv terapi, baseret på forskningsresultater fra empiri, teori og klinisk praksis.  
 • Praktiske færdigheder således, at du kan opnå terapeutisk kompetence, som vil gøre dig i stand til at kunne udføre ansvarlig, sikker og effektiv kognitiv psykoterapi i praksis.  
 • Evnen til at reflektere på kognitiv vis.  

På år 2 til 4 afholder vi undervisningsdage med internationale specialister på tværs af uddannelsesårene, hvor du får mulighed for netværke og sparre med andre studerende.  

Timetal for år 1 & 2:

 • 87 timers undervisning i kognitiv teori og metode.  
 • 36 timers supervision.   
 • 30 timers selvrefleksion i grupper. 

Timetal for år 3:

 • 87 timers undervisning i kognitiv teori og metode.  
 • 39 timers supervision.   
 • 30 timers selvrefleksion i grupper.

Timetal for år 4:

 • 84 timers undervisning i kognitiv teori og metode.  
 • 39 timers supervision.   

30 timers selvrefleksion i grupper.  

Uddannelsens indhold

År 1 er tilrettelagt, så de studerende opnår et grundigt kendskab til kognitiv teori og metode, og introduceres til relevante psykologiske emner. Den kognitive teori indlæres ud fra den kognitive forståelse af angst, depression, selvværd, sorg, krise og traumer, og metoden trænes gennem øvelser, som tager udgangspunkt i disse emner. Vi arbejder øvelses- og oplevelsesorienteret og træner metoderne, så du kan anvende dem i din egen hverdag.  


År 2
udvider de studerendes terapeutiske repertoire med introduktionen af de *nyere* retninger inden for kognitiv terapi: Compassion Focused Therapy; positiv psykologi; Mindfulness; Motivational Interviewning; ACT; Metakognitive terapi og andre.  

Derudover vil de studerende få en grundig viden og praktisk erfaring med udførelse af kognitiv gruppeterapi. År 2 afsluttes med certificering som kognitiv gruppeterapeut fra Wattar Gruppen.  


År 3
giver de studerende et godt overblik og forståelse for hvilke terapeutiske strategier der er mest virkningsfulde overfor udfordringer og vanskeligheder som personer udsættes for og oplever i deres liv. Der er tale om processer på tværs af diagnoser, som kan vedligeholde problemer og hindre udvikling. For eksempel: følelsesmæssig undgåelse, vanskeligheder ved emotionsregulering, manglende kognitiv fleksibilitet eller overdreven brug af sikkerhedsadfærd.  

De studerende får udbygget deres værktøjskasse og for øget forståelse for anvendelsesområderne så interventionerne bliver målrettede, præcise, effektive og i endnu højere grad kan tilpasses den enkelte person og dennes udfordringer.   


År 4
har fokus på forandring, livslang udvikling og vækst med afsæt i forståelse og behandling af traumer og kriser i kognitivt perspektiv. Du lærer hvordan du kan støtte klienter i at arbejde med udviklingsprocesser, der går på tværs af problemområder og livsfaser. Vi arbejder også med inddragelse af kontekst relaterede indsatser, herunder styrkelse af oplevelsen af samhørighed dels gennem naturterapi og dels gennem styrkelse af nære sociale relationer i parterapi.    

På år 4 undervises der også i kognitiv behandling af mere komplekse problemstillinger som kompleks depression og spiseforstyrrelser. Som noget nyt vil vi også arbejde direkte med case gennemgang, diskussion og valg af de mest relevante interventioner, hvor vi i fællesskab dykker ned i kernen af cases og diskuterer, hvordan vi vælger og anvender de mest relevante strategier. For at øge indlæringen og evnen til formidlingen af principperne vil der også være dage med deltagerpræsentationer.
   

Supervision sigter mod at give dig de kognitive færdigheder, sagsformulering, sokratisk dialog, verbale og adfærdsmæssige undersøgelsesmetoder.  

På år 2 begynder vi at arbejde med optagelser (eller som alternativ nedskrevne uddrag af samtaleforløb), som kan analyseres, diskuteres og trænes.  

Supervisionen på år 3 vægter fortsat, at du tilegner dig de kognitive færdigheder og bliver sikker i grundelementerne – men også at du begynder at anvende metoder fra de nye retninger. På år 3 og 4 vægtes supervision ud fra optagelser af terapisessioner. På år 4 arbejdes der som supplement også med supervision i reflekterende team. 

Selvrefleksion og personlig erfaring er vigtige elementer i tilegnelsen af de kognitive metoder, og udviklingen som terapeut. Gennem regelmæssig og systematisk anvendelse af kognitiv terapi over en længere periode, opnås en dybere forståelse for metodernes virkning og effekt på tankemønstre, følelser og adfærd, og det erfares, hvordan man konstruktivt kan arbejde med de vanskeligheder, der opstår. 

Selvrefleksion og personlig erfaring er vigtige elementer i tilegnelsen af de kognitive metoder, og udviklingen som terapeut. Gennem regelmæssig og systematisk anvendelse af kognitiv terapi over en længere periode, opnås en dybere forståelse for metodernes virkning og effekt på tankemønstre, følelser og adfærd, og det erfares, hvordan man konstruktivt kan arbejde med de vanskeligheder, der opstår. 

Startdato

1 tilgængelig startdato

26 november, 2024

 • Holdundervisning
 • København
 • Dansk

Merit

Uddannelsen er rettet mod dig, som i dit daglige arbejde vil kunne anvende de kognitive metoder.

Deltagere på uddannelsen har ofte en social- og sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelsesbaggrund som fx sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, lærer, fysioterapeut, misbrugsbehandler – eller er ansat på et psykiatrisk hospital, et værested, et bofællesskab, en institution eller lignende. Derudover har vi også deltagere, som kommer fra en helt anden baggrund, men som ønsker at skifte jobspor. 

Optagelse, dispensation & merit

For at ansøge om optagelse på psykoterapeutuddannelsen (kvote 1) skal du have en relevant uddannelses- og erhvervsbaggrund, der svarer til en professionsbachelor eller en videregående akademisk uddannelse. Uddannelsen skal være af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter, som fx lærer, sygeplejerske, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut, pædagog, læge eller psykolog. Ansøgere skal efterfølgende have erhvervserfaring inden for denne profession i mindst tre år eller anden relevant erhvervserfaring i mindst tre år.  


Dispensation:

Det er muligt at blive optaget på første år af uddannelsen selvom du ikke har en formel sundhedsfaglig, pædagogisk eller psykologisk lang eller mellemlang videregående uddannelse. For at blive optaget på dispensation, skal du have minimum tre års relevant erhvervserfaring.  

Du vil blive optaget på baggrund af en konkret vurdering, der gives ud fra en helhedsbetragtning, hvor også uddannelsesniveau, alder, motivation, og erhvervserfaring klarlægges og vurderes.  

Kvote 2: Ansøgere med en uddannelse på minimum professionsbachelorniveau, der ikke er af psykologisk, pædagogisk eller sundhedsfaglig karakter.  

Kvote 3: Ansøgere tilhørende andre faggrupper. Disse ansøgeres uddannelse skal være suppleret med kurser fra højere læreanstalter eller lignende, inden for psykologi, ledelse, personlig udvikling, terapi og supervision (120 timer ved et sammenhængende forløb, 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb). 

Merit: Hvis du tidligere har modtaget undervisning i kognitiv teori og supervision enten fra anden uddannelse eller igennem dit arbejde, er det muligt at få merit for år 1 og starte direkte på år 2. 

Har du et eller flere andre år fra en anden, lignende uddannelse til kognitiv psykoterapeut, eller kan du dokumentere, at du har modtaget undervisning, supervision og selvrefleksion i et omfang svarende til kravene for et eller flere år, kan du søge om optagelse på år 2 – 4.  

Dokumentation i form af uddannelsesbevis for tidligere uddannelsesforløb, kurser, supervision mv. medsendes ansøgningen, Disse ansøgere kan blive indkaldt til en personlig samtale. De kan ligeledes blive anmodet om at medsende referencer fra tidligere og nuværende arbejdspladser, som beskriver ansøgernes kliniske kognitive færdigheder.  

Eksamen og diplom

Eksamen på År 4 indeholder en teoretisk såvel som en praktisk del.

Klinisk praksis

År 4 af Wattar Gruppens kognitive psykoterapeutuddannelse er det sidste år på uddannelsen. 

Psykoterapeutuddannelsen tager i alt fire år. Man tilmelder sig ét år ad gangen. Deltagere modtager et kursusbevis efter hvert bestået uddannelsestrin samt certifikater efter gennemførte emne-moduler.

Pris

Uddannelsen koster 30.150 kr. pr. deltager. pr. år  
Selvrefleksion: 9.350 kr.  
Eksamen: 4.000 kr.  

Det er muligt at betale et uddannelsesår i to rater eller efter individuel aftale. Du kan evt. anvende bruttolønsordningen. Her laver du en aftale med din arbejdsgiver, hvor du bliver trukket månedligt af din bruttoløn. Du betaler selv med dine lønkroner før skat, hvilket oftest kan spare dig for lidt under det halve. 

Tid & sted
År 1 undervises primært fredage, dog starter året med et introforløb fra onsdag-fredag. 
År 2, 3, 4 undervises primært i moduler, der finder sted ca. hver 3.uge (onsdage og torsdage).
Undervisningen finder sted på Holbergsgade 14, 2, 1057 København K.
Vi opstarter år 1 to gange årligt, med start i januar og august.  

 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om År 4 - Den kognitive psykoterapeutuddannelse
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.

Evalueringer

Gennemsnit 4

Baseret på 1 evalueringer
Evalueringer offentliggøres i henhold til vores evalueringpolitik.
Evaluer udbyderen her!
4/5
Christina Radmer
27 jun 2022
Virkelig god uddannelse

Virkelig god uddannelse med fagligt indhold på højt niveau!

Wattar Gruppen - Kognitivt Institut
Holbergsgade 14, 4.sal
1057 København KWattar Gruppen - Kognitivt Institut

Arbejder du med mennesker og anvender du samtalen som redskab i dit daglige arbejde? Vil du gerne styrke din faglige profil, samt udfordre dig selv på et personligt plan og lære at anvende værktøjer fra kognitiv teori og metode? Så...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret