Guide til epoxy og isocyanater

Arbejder du med epoxy eller isocyanater i hverdagen, er det vigtigt at du har helt styr på forholdsreglerne, og hvordan du bedst behandler de to stoffer. Læs mere her.

Guide til epoxy og isocyanater

Arbejder du med epoxy eller isocyanater i hverdagen er det vigtigt, at du har helt styr på forholdsreglerne, og hvordan du bedst behandler de to produkter. Både epoxy og isocyanater er farlige stoffer med kemiske forbindelser, der kan skade både mennesker og natur.

Men hvad betyder det egentlig, at det er et farligt stof? Det betyder bl.a. at både epoxy og isocyanater er sundhedsskadelig, brand- og eksplosionsfarlige, genforandrende og miljøskadelige. Det betyder også, at alle der arbejder med epoxy- eller isocyanatprodukter skal gennemgå en særlig uddannelse.

Fordi de to produkter er så farlige, at de også omgivet af en lang række regler, som strækker sig over flere myndigheder og love. Epoxy eller isocyanater ligger blandt andet under arbejdsmiljøloven, miljøbeskyttelsesloven, brandloven og lov om kemiske stoffer og produkter. Derudover er det både myndighederne Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Brandinspektion der arbejder med epoxy- eller isocyanatprodukter.

Vil du have det hurtige overblik? Se vores infografik her


Hvad er epoxy?

Epoxy er et stærkt bindemiddel, som bruges i bl.a. maling, fugtspærrer, gulvbelægninger, og tætningsmaterialer til beton, fugemasser og klæbemidler. Det bruges fordi det kan hærde hårdt op, og er særlig slidstærkt. Epoxy består af to komponenter, hvoraf det ene kaldes epoxyharpiks, som binder produktet sammen. Den anden komponent er hærderen, som ofte består af alifatiske aminer, aromatiske aminer, polymider eller syreanhydrider.

Når hærder og binder blandes sammen, reagere de med hinanden - dampene der dannes i den forbindelse er farlige at indånde. Det er vigtigt at vide, at epoxyharpikser ikke fordamper ved normal brugstemperatur, men at det kan være sundhedsfarlig, hvis det kommer på huden.  

Hvad er isocyanater?

Isocyanater bruges tit i produkter der består af to komponenter, der ved sammenblanding reagere med hinanden under dannelse af plast. Isocyanaten kaldes også for hærderen, den anden komponent hedder polyol og kaldes for harpiksen. Når de to produkter er udhærdede kaldes de også PUR (plast) eller polyrethan.

Isocyanater bliver brugt i bl.a. maling, klæbemidler, fugemasser, gulvbelægning, samt blødt og hårdt skum.

Isocyanater kan fremkalde eksem og allergisk astma, og flere Isocyanater er mistænkt for at fremkalde kræft.

Sundhedsfarer ved arbejde med epoxy eller isocyanater

Både epoxyharpikser og Isocyanater kan give hudirritation og eksem, det viser sig fx ved rødme, kløe, knopper og blærer. Derudover kan de reaktive opløsningsmidler også irritere slimhinderne, så du får røde øjne, hoste, vejrtrækningsbesvær og astma.

Derfor er det vigtigt at følge visse regler, i arbejdet med epoxy- eller isocyanatprodukter, da hud eller luftvejslidelser kan skyldes overfølsomhed eller allergi, der er fremkommet efter arbejde med stofferne.

Hvis du først bliver overfølsom overfor epoxy eller isocyanater så varer det som regel hele livet. Allergien kan opstå, selv efter kort tids påvirkning, og hvis du allerede lider af eksem, epoxyallergi, astma, isocyanatallergi, kroniske lunge-lidelser eller har kraftig håndsved, må ikke arbejde med disse produkter.

Lovgivning du skal følge

Graden af farer afhænger af mængden af stofferne, og da Isocyanat er lugtfri, når den holdes under grænseværdien, er det derfor ekstra vigtig at være på vagt. Der er derfor lavet en lang række love, som skal følges. Her liste vi nogle af de vigtigste regler:

  • De ansatte skal have en god og fyldestgørende instruktion
  • Farlige stoffer skal altid erstattes med mindre farlige stoffer, hvis muligt.
  • Dampene fra stofferne skal fjernes med effektiv ventilation
  • Alle tekniske muligheder skal være afprøvet før man beslutter at bruge personlige værnemidler
  • De anviste personlige værnemidler skal anvendes
  • Der skal tages hensyn til ny viden på området
  • Regler om arbejdsmiljø og miljø skal overholdes
  • Installation af alarm på udsugning, der går i gang ved driftsforstyrrelser
  • Elektriske installationer skal være gnistsikret på grund af brand/eksplosionsfare.

Dine forholdsregler ved brug af epoxy og isocyanater

Hvis det er muligt, skal epoxyharpikser og isocyanater altid erstattes med ufarlige, mindre farlige og mindre generende stoffer og materialer. Hvis substitution ikke er muligt, er der en række forholdsregler du bør kende til, før du arbejder med epoxy og isocyanater.

Undgå hudkontakt

Brug altid egnede engangshandsker og arbejdstøj eller beskyttelsesdragt ved arbejder med epoxy og isocyanater. Brug ikke beskyttelsescreme under handskerne, eller i stedet for handskerne. Handskerne skal være CE-mærket, og være testet, så du har en garanti for holdbarheden. Almindelig tøj af bomuld eller nylon holder ikke stofferne fra huden, og derfor skal du anvende fx et forklæde i engangsmateriale.

Undgå indånding

Dampene fra isocyanater eller reaktive opløsningsmidler er farlige at indånde, og du bør derfor altid undgå dampene ved fx slibning af udhærdede produkter. Fjern så vidt muligt dampene ved en mekanisk ventilation og hav altid åndedrætsværn på.

Undgå unødvendig spredning

Brug tekniske hjælpemidler under arbejdet med stofferne, for at undgå unødvendig spredning. Brug ikke sprøjter med påfør kun manuelt med spatel, pensel, fugepistol, malerulle og lignende. Sprøjtning med epoxy og isocyanater er kun tilladt i lukkede systemer.

Korrekt affaldshåndtering

Det er vigtigt at spild, rester, tom emballage, kasseret arbejdstøj og brugte engangshåndklæder kommer i særlige affaldsbeholdere, der er mærket tydeligt, og afleveres til den kommunale modtagestation.

Hygiejne

Hvis du arbejder med epoxy og isocyanater er hygiejnen vigtig. Det betyder du bør vaske hænder ved hver pause, og før toiletbesøg. I omklædningen skal gangtøj og arbejdstøj opbevares adskilt, og generelt skal både toilet og spiserum holde frit for epoxy og isocyanater. Der skal være adgang til rent vand, og håndvasken må ikke være håndbetjent, men skal i stedet være pedal, sensor eller albuebetjent. Det er også vigtigt at du hverken spiser, drikker eller ryger under arbejdet med stofferne.

Første hjælp

Vask altid stænk og spild af med det samme, og hvis stofferne kommer i kontakt med andet end hænder og underarme, kan det være nødvendigt at gå i bad, for at undgå en allergisk reaktion. Det er vigtigt at der udover rent vand også er en øjenskylleflaske placeret tæt på arbejdsstedet, hvis stofferne kommer i øjnene.

Obligatorisk uddannelse i epoxy og isocyanater

Et kursus i epoxy og isocyanater er obligatorisk, hvis du skal arbejde med de to stoffer, ifølge Bilag 3, pkt. 7.1, i BEK nr 292 af 26/04/2001 om arbejde med stoffer og materialer.

På et kursus lærer du hvordan du forsvarligt kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater. Samtidig får du kendskab til sundhedsrisici ved arbejdet, korrekte værnemidler, hvordan du følger retningslinjerne og de hygiejniske forholdsregler.

Derudover bliver du i stand til at yde førstehjælp ved kontakt med epoxy og isocyanater.

For at kunne opfylde kravet om særlig uddannelse, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1793 af 18. december 2015 om arbejde med stoffer og materialer, at du kan forhold dig til både små og store mængder epoxy, harpikser og isocyanater. Undervisningen bliver derfor gennemført med lige dele teori og praktiske opgaver, lige meget hvilket kursus du tager.


Annoncer