Viser 1-1 af 1
Sådan sorterer vi søgeresultater
Vil du vide mere om, hvordan vi sorterer vores resultater? Læs mere om, hvordan vi rangerer uddannelser i søgeresultaterne.
Viser 1-1 af 1

Find det rette EU og international jura kursus

Er du på udkig efter et kursus, der kan opkvalificere dig inden for EU og international ret? Vi har her samlet en række relevante kurser, der kan tage din viden på området til et højere niveau. Du kan læse mere under det enkelte kursus i international jura og sammenligne flere kurser via vores sammenligningsfunktion. Vil du vide mere, kan du let og hurtigt sende en forespørgsel direkte til kursusudbyderen for flere detaljer om kurset.

Styrk dine kompetencer med et kursus i international jura eller EU ret

Hvad er EU-ret?

EU består af et økonomisk og politisk samarbejde mellem 27 europæiske lande, som tilsammen dækker det meste af kontinentet. EU bygger på retsstatsprincippet, hvilket betyder, at alle tiltag bygger på traktater, der er blevet vedtaget på demokratisk vis i alle medlemslandene. Disse bindende aftaler fastlægger EU's mål på de mange aktivitetsområder.

EU-ret omhandler retsregler og andet, der udgår fra EUs institutioner og direkte angår personer og virksomheder i deltagerlandene. EU-retten regulerer retsforholdet mellem borgere, medlemsstater og institutionerne i den Europæiske Union.

Relevante emner inden for EU-ret er:

  • Europa-Parlamentet, Rådet og Kommisionen
  • EUs udbudsregler
  • Dansk forvaltningsret og EU
  • EUs lovgivningsproces
  • Den danske lovgivning og EU
  • Implementering af EU-regler
  • EU-varemærkeret

Det er Europa Kommissionens opgave at holde øje med, at EU-retten gennemføres korrekt. Generalsekretariatet er med til at forvalte Kommissionens arbejde på områderne statsstøtte og overtrædelse af EU-retten. Det holder bl.a. rede på, hvilke foranstaltninger EU-landene vedtager for at omsætte direktiverne til national lovgivning.

International ret

International ret betegnes også som folkeret og dækker over et retssystem, der regulerer forholdet mellem stater modsat national ret, som regulerer forholdet for borgerne i den enkelte stat. International ret består af traktater, konventioner og aftaler, der er indgået af stater og i visse tilfælde af internationale organisationer. Internationale traktater forbinder stater eller internationale organisationer, som er underkastet international ret.

De grundlæggende krav til staternes indbyrdes optræden er, at de kun er kompetente til at udfolde deres magtapparat, dvs. den lovgivende, dømmende og udøvende magt inden for deres eget territorium. Magtanvendelse over for andre stater er forbudt, medmindre det sker i selvforsvar eller efter bemyndigelse fra FN's Sikkerhedsråd.

Generelt gælder, at der siden oprettelsen af FN i 1945 er gennemført en retlig regulering af staternes samarbejde på de mest centrale områder: diplomatretten, konsulære forhold, traktatretten, nedrustning, havretten, miljøspørgsmål, international terrorisme og krigens folkeret.

Som et område af særlig interesse for den enkelte borger kan desuden nævnes menneskerettighedsområdet, der er indgået efter 2. Verdenskrig, og som pålægger staterne at behandle en hver person på sit territorium, dvs. både egne og fremmede statsborgere og statsløse, i overensstemmelse med visse humanitære standarder.

Tag et kursus i international jura og EU ret

Vi har her samlet en bred vifte af kurser i Danmark inden for EU-ret og international ret. Med et international jura kursus bliver du rustet til at arbejde inden for de mange forskellige områder, EU og international ret dækker over. Klik på det kursus, du finder interessant og læs mere. Her kan du også bestille uddybende information direkte fra den enkelte kursusudbyder.

Finder du ikke det, du søger? Tag et kig i oversigten over alle jurakurser.

Ønskeliste
Sådan kommer du videre

Find et kursus, du er interesseret i


Send en forespørgsel


Du bli'r kontaktet og får mere information af udbyderen