SVU: Guide til Statens voksenuddannelsesstøtte

Få økonomisk støtte til din efteruddannelse med statens voksenuddannelsesstøtte, og tag en uddannelse på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau i arbejdstiden.

SVU: Guide til Statens voksenuddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte, også kendt som SVU, er en uddannelsesstøtte for dig, der vil tage en efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden. Den økonomiske støtte gør det muligt for dig at tage en uddannelse på folkeskole-, gymnasialt eller videregående niveau og få økonomisk støtte.


Statens voksenuddannelsesstøtte gør det muligt at uddanne dig i arbejdstiden. Hvis du ikke får løn, mens du uddanner dig, kan du søge SVU som kompensation, eller hvis du får løn, så kan SVU udbetales til din arbejdsgiver, som refusion for din manglende arbejdskraft.

Formålet er at sikre, at arbejdsstyrken i Danmark bliver dygtigere, derfor er der også en lang række krav til både din situation og den uddannelse, som du ønsker at tage. Læs med herunder, hvor vi har samlet en guide med nogle af de meste almindelige regler, du skal have styr på.

Alle informationerne herunder kommer naturligvis fra svu.dk.

Betingelser du skal opfylde for at få SVU

Der er forskellige betingelser får at få SVU alt efter, om du ønsker at tage en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller videregående niveau. Blandt andet er der forskellige krav til din tidligere uddannelse.

Ønsker du fx en uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, skal du være kortuddannet, hvor en uddannelse på videregående niveau som udgangspunkt kræver, at du ikke har afsluttet en videregående uddannelse.

Derudover skal du som minimum:

 • Være fyldt 25 år, men ikke have nået folkepensionsalderen, når din uddannelse begynder
 • Optages på en uddannelse, der er godkendt til SVU
 • Have haft arbejde hos nuværende arbejdsgiver i 26 uger
 • Have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse
 • Du må ikke få anden offentlig støtte, der dækker dine leveomkostninger
 • Du må ikke have ret til løn fra et praktiksted
 • Arbejde på en arbejdsplads i Danmark (her tæller Færøerne eller i Grønland ikke med)
 • Have dansk statsborgerskab, bo i Danmark eller kunne ligestilles med danske statsborgere.

Videreuddannelse på folkeskole- eller gymnasial niveau

Hvis du ønsker at tage en videreuddannelse, der ikke er på et videregående niveau, kræver det, at du er kortuddannet. Dette betyder, at du højst har en af følgende:

 • 8 års skolegang eventuelt suppleret med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil
 • 9-10 års skolegang eventuelt suppleret med en afsluttet 2-årig erhvervsrettet uddannelse eller
 • 9-10 års skolegang eventuelt suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse

I skolegang indgår både folkeskole, mellemskole, realskole, studenterkursus, STX, HF, HHX og HTX. Dog er det kun afsluttede uddannelser, der tæller med. Det er muligt at søge dispensation fra reglerne, hvis du fx ikke har brugt din uddannelse siden, du tog den, og ikke har mulighed for at komme tilbage, af fx helbredsmæssige årsager.

Videreuddannelse på videregående niveau

Hvis du gerne vil tage en uddannelse på videregående niveau, kræver det, at du ikke har afsluttet en videregående uddannelse i forvejen. Hvis du er i tvivl om din eksamensgrad, kan du kontakte det uddannelsessted, du gik på. Ligesom ovenfor, er det muligt at søge dispensation, hvis du ikke har brugt din uddannelse de sidste fem år, og ikke kan vende tilbage fx på grund af helbred.

SVU godkendte uddannelser

For at få ret til SVU skal du have fået tilsagn om at blive optaget eller være optaget på en SVU godkendt uddannelse. Uddannelsen på folkeskole eller gymnasialt niveau skal være enten på heltid eller deltid og med mindst tre timers undervisning om ugen.

For uddannelserne på et videregående niveau, er det en betingelse, at de er tilrettelagt på heltid. Uddannelser, hvor det er muligt at søge SU til, er ikke SVU godkendte.

Følgende uddannelser på folkeskole- eller gymnasialt niveau er SVU godkendt:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU) 
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Almen voksenuddannelse (avu) 
 • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau 
 • Specialundervisning for voksne 
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
 • Hf-enkeltfag og hf-uddannelsen 
 • Studentereksamen 
 • Højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og enkeltfag herfra 
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (herunder også det afkortede forløb kaldet "adgangskursus til maskinmesteruddannelsen")

Følgende uddannelser på videregående niveau er SVU godkendt:

 • Uddannelse på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben uddannelse og er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
 • Supplerende uddannelsesaktiviteter, udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse, med henblik på at opfylde adgangskrav på anden uddannelse 
 • Særskilte moduler efter § 2, stk. 1, nr. 7 i lov om åben uddannelse, er moduler på videregående niveau, som ikke er en del af en eksisterende videregående deltidsuddannelse, og hvortil der er knyttet en prøve, eksamen eller selvstændig bedømmelse i øvrigt
 • Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
 • Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse
 • Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2 i lov om universiteter
 • Skibsmaskinistuddannelsen efter bekendtgørelse om uddannelse til skibsmaskinist.

Vær opmærksom når:

Nogle gange går livet ikke som planlagt, og du kan komme ud for en række uforudsete problematikker, i forbindelse med din efteruddannelse og SVU søgning. Det kan fx være, at du er blevet afskediget, har sagt op eller, at der er konflikt på arbejdspladsen.

Afskedigelse

Er du tildelt SVU, men bliver afskediget, kan du i nogle situationer fortsat få SVU:

 • Er du blevet afskediget, inden din uddannelse starter, men fratræder efter uddannelsesstart, kan du få SVU frem til den dag, du fratræder. Du kan dog ikke få SVU, hvis du fratræder, før din uddannelse starter.
 • Er du blevet afskediget, efter din uddannelse er startet og fratræder efter uddannelsesstart, kan du få SVU til hele den uddannelse, du har søgt til.

Opsigelse

Hvis du siger dit job op, og opsigelsen har virkning inden uddannelsen starter, bliver du betragtet som ledig, og kan derfor ikke få SVU. Har opsigelsen først virkning efter uddannelsesstart, kan du få SVU indtil, du fratræder.

Lovlig konflikt

Hvis du er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), har du ikke ret til SVU, så længe konflikten varer. Bryder konflikten ud efter uddannelsesstart, kan du dog få SVU hele uddannelsen.  

Sådan søger du SVU

Du søger SVU digitalt med din NemID/MitID. For at søge SVU skal du være optaget på uddannelsen, eller have fået tilsagn om en optagelse, og du skal have indgået en orlovsaftale med din arbejdsgiver.

Når du har ansøgt via SVUs egen side, skal du sende forespørgslen videre til uddannelsesstedet, samt din arbejdsgiver, der skal underskrive ansøgningen. Herefter sendes den samlede ansøgning til en SVU-administrator, og bliver derved afleveret.


Annoncer