Guide: Virksomhed - kend dit arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøuddannelser er måske ikke det, der lyder allermest ophidsende hverken for dig som virksomhedsleder/ejer eller medarbejder. Det er dog vigtigt, at opprioritere indsatsen omkring forbedring af arbejdsmiljøet. Læs mere her.

Guide: Virksomhed - kend dit arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøuddannelser er måske ikke det, der lyder allermest ophidsende hverken for dig som virksomhedsleder/ejer eller medarbejder. Det giver dog ret god mening, at opprioritere indsatsen omkring forbedring af arbejdsmiljøet - ikke mindst for bundlinjen.

Det korte sygefravær

Statistik viser, at den gennemsnitlige sygefraværsprocent i 2014 lå på 3,9% med betydelige sektorforskelle. Herved er sygefraværsprocenten faktisk steget siden 2013. statistikken viser kun sygdom under kategorien “egen sygdom”, hvilket betyder at sygdom i forbindelse med arbejdsulykker ikke tæller med. Det kan derfor ses direkte på bundlinjen, når virksomhederne formår at forbedre det arbejdsmiljøet i virksomheden..

I Danmark er det, i både private og offentlige virksomheder, obligatorisk at arbejde med arbejdsmiljøet enten via den årlige arbejdsmiljødrøftelse(1-9 ansatte) eller i arbejdsmiljøorganisationen(AMO). Udover den obligatoriske uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, skal repræsentanterne årligt have mulighed for at få supplerende uddannelse for derigennem at forbedre deres kompetencer på området. Denne supplerende uddannelse er dog ikke lovpligtig for arbejdsmiljørepræsentanterne at tage imod. Det betyder, at kurserne nedprioriteres i en hektisk arbejdsdag. Denne tendens påvises af en evaluering lavet af Arbejdstilsynet omkring samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder. Den viser blandt andet, at under halvdelen af arbejdsmiljørepræsentanterne deltog i supplerende arbejdsmiljøuddannelse i 2011. Blandt nye AMO medlemmer er det kun 35%, der har deltaget i suppleringskurser, mens det for gamle AMO medlemmer er 47%.   

Ifølge en undersøgelse foretaget af MedHelps, hvor de har analyseret data fra 13.000 sygemeldinger fordelt på 6403 offentlige og private ansatte henover et år, viser tallene, at særligt 3 årsager står for 68,1% af al korttidssygefravær. Disse 3 årsager er:

  1. Forskellige infektionssygdomme
  2. Sygdomme i muskler og/eller skelet
  3. Personlige kriser, stress, psykiske lidelser og problemer med det psykiske arbejdsmiljø.                                           

Men de tre årsager skal ikke ses som afgrænsede, da en diagnose ofte ikke står alene. For eksempel dækker infektionssygdomme over en bred vifte af lidelser såsom forkølelse, influenza og diarré. Her findes der ikke én konkret løsning til at forebygge alle sygdommene, og der skal derfor ses på en mere generel forebyggelse af sygdom, såsom at booste immunforsvaret gennem bedre kost og motion.

Ligeledes med smerter i bevægeapparatet, som kan være forårsaget af forkerte løft og arbejdsstillinger. Her vil den umiddelbare løsning være at fokusere på at arbejde mere ergonomisk, men andre faktorer kan også spille ind på dette sygefravær. Blandt andet en stresset arbejdsdag, hvor andre medarbejdere er syge, og man derfor må klare nogle uhensigtsmæssige løft selv, eller at man er i for dårlig form, så ens muskulatur og kondition ikke kan holde til arbejdsbelastningerne.

Den tredje årsag til korttidssygdom, problemer i det psykiske arbejdsmiljø, stress, personlige kriser og psykiske lidelser, kan også have en indvirkning på de to andre årsager til sygdom. Det er svært at undersøge, hvordan psykiske og fysiske faktorer spiller sammen. Psykiske problemer, stress og problemer i det psykiske arbejdsmiljø kan føre til en svækkelse af det fysiske helbred og immunforsvaret, hvilket igen kan føre til overbelastninger eller virussygedomme. Et helt generel fokus på dialog med medarbejderne og en forbedring af medarbejdernes psykiske og fysiske sundhed vil derfor kunne reducere en del sygefravær. Det giver derfor god mening, at arbejdsmiljørepræsentanterne bliver uddannet i, hvordan man kan løse eller forbedre problemer i arbejdsmiljøet. Denne kompetenceudvikling kan ske via de supplerende arbejdsmiljøkurser, som medarbejderne skal tilbydes. Du skal derfor tilskynde at dine medarbejdere deltager i kurserne og på den måde tilfører virksomheden kompetencer, der kan afhjælpe problemområder i arbejdsmiljøet, hvad enten det er psykiske eller fysiske problemer.

Vi har samlet en liste over 5 områder, som du kan få kompetencerne til at arbejde med gennem de supplerende arbejdsmiljøkurser:

Forbedring af det fysiske arbejdsmiljø:

Det kan være gennem kurser indenfor  bedre ergonomi på for eksempel kontoret eller på arbejdsplader i den maritime sektor. Der er mulighed for at blive uddannet forflytningsvejleder, så I selv i virksomheden kan give kurser til nye medarbejdere fremover. I har også mulighed for at blive bedre til at motivere til en mere aktiv og sund hverdag blandt medarbejderne.

Fokus på forskellighed blandt medarbejderne:

Har du medarbejdere, der er særlig sensitive? Ifølge psykisk sårbar, et socialt netværk, er 15-20% af befolkningen særligt sensitive. Særlige sensitive har ofte svært ved at koncenterer sig i storrumskontorer, hvor de bliver overvældet af indtryk og larm, fordi de bearbejder stimulanser dybere end almindelige mennesker. Hvis du gerne vil skabe mere effektivitet i hverdagen, kan det være en god idé at se nærmere på de forskelligheder, der findes i din medarbejdergruppe. Måske I skal se på muligheden for at forbedre trivsel i storrumskontorer, eller hvordan I skaber bedre forhold for jeres særlige sensitive medarbejdere. Det kan også være at klarelægge, hvor i Ennagrammet dine medarbejdere har deres styrker og svagheder, således at I udnytter de muligheder, der er i virksomheden. 

Et større fokus på personlig udvikling hos medarbejderne

Trivsel og jobtilfredshed hos medarbejderne betyder meget for hvor høj en medarbejderomsætning, I har i virksomheden. Hvis medarbejderne ikke trives i deres job, kan det føre til mere korttidssygefravær, mindre ansvarstagen i forhold til opgaver og deadlines, en større udskiftning af medarbejdere og heraf et større økonomisk ressourceforbrug på rekruttering og oplæring. En måde at skabe trivsel og tilfredshed i jobbet er at give medarbejderne værktøjer til at udvikle sig - både på det personlige og professionelle plan. Er medarbejderen ikke glad i sit privatliv, smitter det af på arbejdsglæden. Det kan derfor være en mulighed, at give medarbejderne et coachingkursus, der både kan bruges til egen udvikling og til at hjælpe andre medarbejdere til at definere og nå deres mål. Det kan også være et NLP kursus i positiv psykologi, som giver redskaber til ændring af negative tankemønstre, eller et kursus i, hvordan man motiverer medarbejderne generelt.

Fokus på uhensigtsmæssig kommunikation

Hvordan vi som mennesker kommunikerer og forstår budskaber, er meget individuelt. Det er derfor smart at få sat fokus på og ryddet op i dårlig kommunikation, da det kan føre til misforståelser og konflikter både iblandt medarbejderne, men også mellem medarbejderne og lederne. Igennem supplerende kurser, kan du få redskaber til, hvordan man skaber en anerkendende arbejdskultur og kommunikation i organisationen, et mobbefrit miljø og hvordan du/I håndterer konflikter.

Stress

Stress er efterhånden en folkeepidemi, som på kort sigt kan føre til korttidssygdom, mens det på langt sigt kan føre til depression og langtidssygemeldinger. Det er derfor et områder, som I, som virksomhed, især skal have fokus på i jeres arbejdsmiljøorganisation. Stress er ikke kun en konsekvens af for mange arbejdsopgaver, men en kombination af pres fra mange forskellige sider i både privat- og arbejdslivet over en længere periode. Det er muligt at komme noget af stressen i forkøbet, hvis I er oberservante på spidsbelastninger i arbejdsdagen og forsøger at uddanne jeres arbejdsmiljørepræsentanter til at være opmærksomme på begyndende stress hos kollegaer, samt hvilke værktøjer der kan bruges i kampen mod stressen. Gennem suppleringskurser kan I få kompetencer indenfor robusthedstræning, stresshåndtering, timemanagement, og hvordan man opnår større balance mellem privat- og arbejdsliv.  

Vi har mange spændende arbejdsmiljøuddannelser og suppleringskurser, så find inspiration til kompetenceudviklingsmuligheder I netop jeres virksomhed.

>> Se vores udvalg af arbejdsmiljøkurser

| Obligatoriske krav til arbejdsmiljøindsats |  Krav til obligatorisk uddannelse |   Krav til suppleringskurser |

Obligatoriske arbejdsmiljøindsatser for virksomheder

Sidder du som arbejdsgiver og skal have styr på formalierne omkring den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter i virksomheden? Har du svært ved at overskue informationen og lovgivningen på området? Så kommer er her en quickguide, som giver dig en oversigt over de vigtigste krav.

Obligatorisk arbejdsmiljøindsats

Antallet af ansatte i virksomheder omfatter alle ansatte, som ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere. For kontor og butik tæller man dog kun med som ansat, hvis man arbejder mere end 10 timer.

Virksomheder med 1-9 ansatte eller virksomheder, som har mindre end 5 ansatte på samme arbejdssted udenfor virksomheden:

Det er ikke lovpligtigt, at I opretter en arbejdsmiljøorganisation(AMO), og I er heller ikke omfattet af loven om uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Du skal dog som arbejdsgiver stadigvæk sørge for, at der er et samarbejde om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen gennem dialog med både arbejdsledere og ansatte. Du skal sørge for at medarbejderne er underrettet om alle oplysninger, der kan have betydning for sikkerhed og sundhed, samt at de kan komme med indvendinger forud for planlagt indførsel af ny teknologi på arbejdspladsen. Hvert år skal I i samarbejde gennemføre en arbejdsmiljødrøftelse, som herefter skriftlig skal kunne dokumenteres overfor Arbejdstilsynet.

Du kan læse mere om hvad arbejdsmiljødrøftelsen skal omhandle her

Virksomheder med mellem 10-34 ansatte eller med 5 eller flere ansatte på samme arbejdssted udenfor virksomheden over en periode på mindst 14 dage:

Det er lovpligtigt at oprette en arbejdsmiljøorganisation(AMO) i virksomheden i “1 niveau”. 1 niveau refererer til, at der kun er et niveau i arbejdsmiljøorganisationen i stedet for flere niveauer med forskellige arbejdsmiljøudvalg, som er lovpligtigt i større virksomheder.

Miljøorganisationen skal bestå af mindst en medarbejderrepræsentant og mindst en arbejdsleder. Der skal være mindst en medarbejderrepræsentant pr. arbejdsleder. Det endelige antal medlemmer fastsættes af virksomheden og dens medarbejdere i overensstemmelse med hensynstagen til arbejdsbyrden i arbejdsmiljøorganisationen og de obligatoriske arbejdsområder, der skal varetages af organisationens. Desuden skal der være et passende antal arbejdsmiljørepræsentanter, således at alle medarbejderne, i virksomheden, har mulighed for at komme i kontakt med disse og omvendt, indenfor medarbejdernes arbejdstid. Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for en periode på 2 år, men kan fritages, hvis denne er fraværende i mere end 4 måneder(f.eks. orlov eller sygdom) eller ansættelsen ophører.

Virksomheder med over 34 ansatte

Hvis der er mere end 34 ansatte, skal virksomheden etablere en arbejdsmiljøorganisation på 2 niveauer. Der skal være et niveau, hvor der er en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt et niveau, hvor der er et eller flere arbejdsmiljøudvalg. En arbejdsmiljøgruppe består af en udpeget arbejdsleder og en valgt arbejdsmiljørepræsentant. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper med arbejdsgiveren, eller dennes repræsentant, som formand.

Obligatorisk uddannelse:

Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde alle arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere en 3 dages arbejdsmiljøuddannelse. Denne skal være gennemført indenfor de 3 første måneder af funktionsåret. En arbejdsgiver, som sidder som formand i et arbejdsmiljøudvalg, er ikke underlagt obligatorisk uddannelse. Arbejdsgiveren skal sikre, at uddannelsen er omfattet af godkendelses- og evalueringsordningen.

Supplerende uddannelse:

Derudover skal arbejdsgiveren tilbyde arbejdslederne og arbejdsmiljørepræsentanterne to dages suppleringskursus, som skal være påbegyndt indenfor de første 9 måneder af funktionsåret og være afsluttet inden udgangen af selvsamme.

Herefter skal arbejdsgiveren tilbyde supplerende kurser af 1,5 dag pr. funktionsår. Disse dage kan sammenlægges de første 2 år til et 3 dages kursus. Arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen er forpligtet til at tage den obligatoriske uddannelse, og kan vælge at tage imod de yderligere suppleringskurser. Retten til at tage suppleringskurset frafalder, hvis medarbejderen ikke har taget imod tilbuddet indenfor det indeværende funktionsår. 

Har du brug for mere viden om arbejdsmiljøarbejdet i jeres virksomhed, kan du finde mere information på arbejdstilsynets hjemmeside.


Annoncer