SVU - Din guide til Statens Voksenuddannelsesstøtte

Har du hørt om SVU eller Statens Voksensuddannelsesstøtte før? Læs alt dét du har brug for at vide om Statens Voksensuddannelsesstøtte lige her!

SVU - Din guide til Statens Voksenuddannelsesstøtte

Er du 25 år og i fast job? Og drømmer du tilmed om at videreuddanne dig inden for dit felt? Så skal du vide, at du kan søge om at modtage statens voksenuddannelsesstøtte.

Du har allerede et job, men du vil gerne lære noget nyt. Statens Voksensuddannelsesstøtte - SVU - giver dig mulighed for at videreuddanne dig i arbejdstiden. Da du er erhvervsaktiv er hele humlen med støtten, at du modtager den som kompensation for din løn. I nogle tilfælde kan det også være, at det er din arbejdsgiver, der modtager SVU’en som bytte for din arbejdskraft. 

Du kan modtage SVU til uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelser. Det er dog sådan, at både du og den valgte uddannelse skal imødekomme en række krav førend, at du er berettiget.

Disse krav skal du opfylde for at kunne ansøge om at modtage SVU

 • Du skal være fyldt 25 år, men du må ikke have nået pensionsalderen
 • Du må ikke have en videregående uddannelse
 • For at modtage SVU skal du enten være dansk statsborger eller være bosiddende i Danmark. 
 • Du skal være blevet optaget - eller har tilsagn om optagelse - på en uddannelse, der berettiger dig til at modtage SVU. 
 • For, at du kan modtage SVU skal du have været hos din nuværende arbejdsgiver eller selvstændig i mindst 26 uger. Det betyder, at du altså skal have været beskæftiget i lidt over et halvt år førend du begynder på uddannelsen. 
 • Når du ansøger om støtte fra staten, så frafalder din ret til løn fra et praktiksted.
 • Det er ligeledes et krav, at du er studieaktiv i det øjeblik du ansøger om Statens Voksenuddannelsesstøtte.
 • Slutteligt må du ikke modtage økonomisk støtte fra anden instans, når du ansøger om SVU.

Det er vigtigt at pointere, at du som EU-borger kan have ret til SVU på lige fod med danske statsborgere. Det gælder for dig, der er ansat i en dansk virksomhed eller driver selvstændig virksomhed i Danmark. Kontakt SVU om konkret information herom. 

Uddannelser, hvor du kan modtage SVU

Du kan søge om SVU, hvis du ønsker at uddanne dig på folkeskole- eller gymnasialt niveau eller vil følge en akademiuddannelse. 

Hvilke uddannelser berettiger dig til Statens Voksenuddannelsesstøtte? Som det fremgår af listen findes der uddannelser på alle uddannelsesniveauer, hvilket gør det nemt for dig at finde lige netop den, der passer dig. 

Det er vigtigt at pointere, at du - som hovedregel - kun er berettiget til SVU til videregående uddannelser, der foregår på heltid. Du har dog mulighed for at sammensætte et forløb, der svarer til fuldtid med to eller flere deltidsforløb. Det eneste krav er, at de alle hører under én af ovenstående kategorier. 

Uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Du er berettiget til at modtage SVU på nedenstående uddannelser på dette niveau. Det gør sig gældende uanset om du følger undervisning på del- eller fuldtid. Dog skal du kunne dokumentere minimum tre timers ugentlig undervisning.

 • Forberedende voksenundervisning, også forkortet FVU
 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Almen voksenuddannelse, også forkortet AVU
 • Enkeltfagsundervisning på folkeskoleniveau
 • Specialundervisning for voksne
 • Danskuddannelse for voksne udlændinge
 • HF-enkeltfag og HF-uddannelsen
 • Studentereksamen, også forkortet STX
 • Højere handelseksamen, HHX, højere teknisk eksamen, HTX og enkeltfag fra de to uddannelser. 
 • Adgangseksamen til ingeniør- og maskinmesteruddannelserne. 

For at kunne modtage SVU på dette niveau, så er det et krav, at du er kortuddannet. Det betyder, at du højst må have:

 • Max. 8 års skolegang med en afsluttet erhvervsrettet uddannelse eller anden uddannelse svarende hertil. 
 • Max. 9-10 års skolegang, der er suppleret med en 2-årig erhvervsrettet uddannelse.
 • Max. 9-10 års skolegang, der er suppleret med en forældet erhvervsrettet uddannelse. 

I helt særlige tilfælde kan der ses bort fra skolegang eller anden uddannelse. Se her, hvornår det gør sig gældende: 

 • Du kan fritages fra kravet om kort uddannelse, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan anvende allerede gennemført uddannelser, ligesom der også kan ses bort fra uddannelse, der er taget i udlandet og som ikke bruges i Danmark. 
 • Der ses også bort fra kravet om kort uddannelse, når ansøger om økonomisk støtte til FVU, ordblinde- og specialundervisning og dansk undervisning for voksne udlændinge. 

Videregående uddannelser

Du er berettiget til at modtage SVU på nedenstående uddannelser på dette niveau. 

Åben uddannelse

 • Videregående uddannelser, der udbydes som åbne uddannelser med en uddannelsesbekendtgørelse. 
 • Anden form for efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5 i Lov om universiteter og ligeledes har en uddannelsesbekendtgørelse. 
 • Enkeltfag på deltid, som universiteterne har tilladelse til at udbyde som heltid

Andre uddannelser

 • Skibsmaskinistuddannelsen. 

Det er vigtigt at pointere, at du - som hovedregel - kun er berettiget til SVU til videregående uddannelser, der foregår på heltid. Du har dog mulighed for at sammensætte et forløb, der svarer til fuldtid med to eller flere deltidsforløb. Det eneste krav er, at de alle hører under én af ovenstående kategorier. 

Som hovedregel må du ikke modtage SVU, hvis du har en videregående uddannelse. Du kan dog blive fritaget fra denne regel, hvis din uddannelse kan kategoriseres som forældet. Det kan den, hvis: 

 • Du ikke har anvendt den i de sidste fem år forud for ansøgningstidspunktet. 
 • Du ikke anvender den og kan dokumentere, at det ikke er muligt, fordi den ikke svarer til den nuværende uddannelse.
 • Du kan dokumentere, at du ikke længere kan bruge din uddannelse grundet helbredsmæssige årsager. 
 • Du kan sandsynliggøre, at din udenlandske videregående uddannelse ikke kan anvendes i Danmark.

SVU-satser

Satsen på din SVU-ydelse afhænger af uddannelsesniveauet. Se de aktuelle satser for hvert enkelt niveau på svu.dk

Sådan ansøger du om SVU

Når du skal ansøge om Statens Voksenuddannelsesstøtte, så kan du gøre det på to måder:

 • Du kan søge digitalt ved at logge på svu.dk’s ansøgningssystem. Det gør du med dit NemID. 
 • Du kan også søge via et ansøgningsskema, som du kan printe fra svu.dk eller hente hos en SVU-administrator. 

Ansøgningen udarbejdes i samarbejde med din arbejdsgiver og uddannelsested og afleverer det sted, du søger uddannelse på. 

Det er vigtigt at pointere, at du tidligst kan aflevere din ansøgning 13 uger før uddannelsens start, ligesom at SVU ikke kan bevilges med tilbagevirkende kraft. 


Annoncer