Vis finduddannelse.dk som: Mobile

En fleksibel lønpakke - bruttolønsordningen

Hvad er en bruttolønsordning?

Bruttolønsordningen, også kaldet lønomlægning eller den fleksible lønpakke, er en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om at modtage et personalegode mod en kontant lønnedgang. Personalegodet modregnes altså i din løn og kan eksempelvis være: mobil, internet, uddannelse eller aviser og bil.

Følgende krav skal være opfyldt, før et personalegode kan indgå i en bruttolønsordning:

  • Der skal være tale om en reel lønnedgang. Ved lønforhandling kan du dog undlade at kræve lønstigning og i stedet få et personalegode gennem en bruttolønordning.
  • Lønnedgangen skal være et fastsat beløb og må ikke stige/falde i takt med et eventuelt forbrug af godet, eller i takt med omkostninger.
  • Hvis der er tale om ændrede omkostninger i forbindelse med personalegodet, står arbejdsgiveren for ekstra omkostningerne. Arbejdsgiveren skal under alle omstændigheder bære den økonomiske risiko.
  • Lønnedgangen skal være gældende for hele lønaftaleperioden eller som minimum i 12 måneder.
  • Arbejdsgiveren skal have ejerskab over personalegodet. Medarbejderen skal naturligvis have godet stillet til rådighed, men må ikke have ejerskab over godet.  Medarbejderen må ikke betale for godet for herefter at få refunderet beløbet.
  • Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder skal altid være frivillig. Man må ikke pålægge medarbejderen at få udbetalt løn gennem goder.
  • Medarbejderen skal have mulighed for at komme ud af ordningen, og aftaler bør derfor indgås for en periode ad gangen, så medarbejderen har mulighed for at få den oprindelige bruttoløn.

Vil du gerne efter- eller videreuddanne dig, er bruttolønsordningen et fordelagtigt alternativ til fuld egenbetaling, da den er udgiftsneutral for arbejdsgiveren og samtidig er en betydelig besparelse for dig, da du kan trække omkring 30-50% fra deltagerbetalingen.

Hvem kan gøre brug af bruttolønsordningen?

Bruttolønsordningen kan du benytte dig af, hvis du er lønmodtager, eller hvis du netop er afskediget og på forhånd har indgået aftale om efter- og videreuddannelse under bruttolønsordningen.

Selvom du modtager deltagerbetaling efter lov om støtte til voksenuddannelse, har du stadigvæk mulighed for at gøre brug af bruttolønsordningen. Desuden omfatter ordningen arbejdstagere, der modtager ydelser som led i selvvalgt kompetenceudvikling i henhold til kollektiv overenskomst samt konsulenter, revisorer mv., som modtager ydelser, som del af en aftale omkring ydelse af personligt arbejde.

Sidder du i bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre organisationer, eller er du medlem af en a-kasse,  fagforening, pensionskasse eller livsforsikringsselskab, og modtager du uddannelsesydelser, er du også omfattet af ordningen. Det samme er personer, som modtager ydelser fra et arbejdsformidlingskontor, eller får ydelsen; Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Hvilke kurser og uddannelser, er omfattet af ordningen?

Kurset/uddannelsen, som du ønsker finansieret vha. bruttolønsordningen, skal have et erhvervsmæssigt sigte, da uddannelser/kurser med et udelukkende privat formål ikke er omfattet af reglerne for skattefrihed. Dog behøver uddannelsen/kurset ikke være direkte relateret til dit nuværende job. Måske er videreuddannelsen et led i at komme videre efter en fyringsrunde eller lignende.

Som udgangspunkt er alle goder, der gives af arbejdsgiveren, skattepligtige, dog er der særlige undtagelser indenfor uddannelsesområdet. Her gælder, at der er skattefrihed for alle typer af arbejdsgiverbetalte uddannelser og kurser, der er erhvervsrelaterede. Det er ligegyldigt, om det er grund-/videreuddannelse eller efteruddannelse. Det er ligeledes ligegyldigt, hvorvidt kurset/uddannelsen udbydes af privat eller offentlig kursus- og uddannelsesudbyder.

Andre skattefrie goder i forbindelse med uddannelse

Udover skole- og deltagerbetaling, hører udgifter til studiematerialer, multimedie(computer og internet), logi og kost samt befordringsgodtgørelse, i forbindelse med uddannelse, også ind under loven om skattefrihed,

>>Se mere på SKAT’s hjemmeside for nærmere info omkring Bruttolønsordningen

Søger du efter videregående- eller efteruddannelse? Her på siden kan du få overblik over udbydere af kurser og uddannelser landet over, så du kan finde den helt rigtige form for kompetenceudvikling.

Find kurser og efteruddannelse

Bruttolønsordning

Senest opdateret: 30 okt 2018