Assessment. Individualpsykologisk Perspektiver og Power Threat Maning Framework

Vinther og Mosgaard, i København
Længde
1 måned
Pris
14.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
29 februar, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Længde
1 måned
Pris
14.500 DKK ekskl. moms
Næste startdato
29 februar, 2024 Se detaljer
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesform
Holdundervisning
Få mere information om kurset

Fremragende Kundekontakt


Denne udbyder er blevet anerkendt af os for at have fremragende kundekontakt. 

Vores anerkendelse er givet til de udbydere, der er gode og hurtige til at række ud, efter de har modtaget en forespørgsel.

Hvorfor vælge Vinther og Mosgaard?

Kurser for professionelle i hjælpeprofessionerne

Engagerende kurser med aktivitet og diskussion

Aktuelle og førende undervisere

Kursusbeskrivelse

Assessment. Individualpsykologiske Perspektiver og Power Threat Meaning Framework

Assessment-kurset er for dig, der ønsker at opnå et grundlæggende kendskab til undersøgelsesprocedurer, test og diagnostisk klassifikation samtidig med at blive introduceret til en kritisk og alternativ tilgang til assessment.

Gennem de 8 dages kompetent undervisning vil du blive præsenteret for grundlæggende principper indenfor traditionel assessment, samt de differentialdiagnostiske overvejelser, der bør ligge til grund, herunder en præsentation af ”Assessment-boksen”. Dertil vil kurset byde på konstruktiv kritisk stillingtagen til emnet, samt en præsentation af ”Power Threat Meaning Framework” som alternativ forståelse med tilhørende perspektiver og praksisser vedrørende assessment. Undervisningen forestås af tre særdeles kompetente praktikere med hvert deres speciale og med årelang undervisningserfaring. De vil gennem engagerende og inviterende undervisning guide deltagerne rundt i både det teoretiske såvel som den praktiske udførsel af relevante temaer ved assessment. Undervisningen vil således være en blanding af oplæg, dialog og øvelser.

Kurset er primært rettet mod psykologer, som arbejder i forskellige terapeutiske praksisser og er på vej mod uddannelsen til specialist i psykoterapi, voksne. Kurset er godkendt af Dansk psykologforening som ”Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 10.2.”(48 timer) under Voksenmodulet. Det dækker således også det kursus, som før hed ”Differentialdiagnostik”.

Kursets to målsætninger

Målsætningen for dette kursus er todelt:

1) At deltagerne opnår indsigt i de anvendte undersøgelsesmetoders muligheder og begrænsninger, samt at de opnår færdighed i at kunne bedømme, hvornår opgaver skal videresendes til andre specialister eller faggrupper. I forhold til dette mål, vil undervisningen understrege, at assessment skal være målstyret og berøre udredning af flere forskellige sagstyper med særligt henblik på mere komplicerede opgaver. Kurset vil særligt have fokus på områder vurderet relevante for terapeuter og dermed belyse differentialdiagnostik, komplicerede problemtyper, neuropsykologiske problemstillinger og relationsrelaterede problemforståelser.

2) At deltagerne kan stille sig nysgerrigt og kritisk an til de forståelsesformer, som assessment traditionelt bygger på, nemlig en hovedsageligt individualpsykologisk tilgang. Dertil præsenteres en alternativ, og konstruktiv tilføjelse i form af ”Power Threat Meaning Framework”, en tilgang til assessment, der afsøger meningen og historien for den lidende, herunder hvad lidelsen og dens udtryksformer er svar på.

Det er hensigten, at deltagerne i slutningen af kurset med udgangspunkt i de forskellige perspektiver kan arbejde videre med en informeret og velbegrundet faglig vej i egen assessment-praksis.

Kurset er opdelt i to moduler formet af vinklen på assessment-begrebet. Første modul vil være 5 dage, opdelt i henholdsvis to og tre sammenhægende dage. Andet modul vil være tre sammenhængende dage. Der vil blive lagt stor vægt på at forbinde teori og praktik, således at de pædagogiske metoder vil veksle mellem oplæg, øvelser, casemateriale, diskussioner og opsamlinger i plenum.

Modul 1, Individualpsykologiske Perspektiver

Dag 1, 1. april 2020

Underviser Louise Brückner Wiwe

Louise Brückner Wiwe byder velkommen til kurset som helhed og indleder med generelle overvejelser om individualpsykologisk assessment. Deltagerne introduceres til ”Assessmentboksen” og planlægning af udredningsforløb, som vil være et gennemgående fokus model på hele modul 1.  Derpå præsenteres hjernens opbygning og funktion, herunder ”De seks hjerneprincipper”. Siden fremlægges og drøftes grænsefladen mellem tidlig emotionel skade, organiske tilstande og personlighedspsykologi, eksemplificeret ved ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, svag begavelse / skæve kognitive profiler samt misbrug (F0, F1, F6, F7, F8 og F9). Der vil under dette tema være særlig fokus på symptomoverlap og differentialdiagnostik. Deltagerne præsenteres for spørgeskemaer til belysning af autismespektrum tilstande samt ADHD.

Dag 2, 2. april 2020

Underviser Louise Brückner Wiwe

På anden-dagen vil der sættes fokus på neuropsykologiske tests. Om formiddagen gennemgås de mest anvendte og bedst normdækkede neuropsykologiske tests i Danmark, herunder overvejelser om testegnethedsvurderinger. Basistestbatteri til screening af neuropsykologiske problemstillinger indgår. Om eftermiddagen gennemgås de mest anvendte personlighedspsykologiske og kliniske spørgeskemaer, og placeres ift. relevans i klinisk praksis (MCMI-III, PAI, MMPI-2, SCID-5-RS). Projektive tests, deres anvendelighed og relevans i populationer afslutter dagen.

Dag 3, 28. april 2020

Underviser Christian Møller Pedersen

På dag 3 vil Christian undervise i ”Assessmentboksen og det integrative assessmentbegreb” (triangulering). Han vil drøfte den erkendelsesteoretiske ”varedeklaration” bag de gængse voksenpsykologiske assessmentmetoder. Derpå undervises i den brede biopsykosociale sårbarheds-stress-forståelse, samt forholdet mellem interviewguides, observation, ratingscales og tests ved assessment. Endelig sættes der fokus på grænsefladen mellem depression, angst og stress / krise (F3 og F4) med særlig fokus på symptomoverlap og differentialdiagnostik.

Dag 4, 29. april 2020

Underviser Christian Møller Pedersen

På fjerdedagen fortsættes fokusset på depression, angst, stress / krise. Der fortsættes med undervisning i personlighedsforstyrrelser, -typer og -stilarter med særlig fokus på symptomoverlap og differentialdiagnostik i forhold til symptomtilstande – med udgangspunkt i assessmentboksen (F6).

Dag 5, 30. april 2020

Underviser Christian Møller Pedersen

Denne sidste dag i første modul tager udgangspunkt i assessmentboksen som styringsredskab ved vægtning og integration af undersøgelsesfund samt behandlingsplanlægning. Der sættes derpå fokus på mundtlig og skriftlig tilbagemelding – hvordan siger man noget, klienten kan forstå, og skriver noget, andre gider læse? Endelig vendes blikket mod nye horisonter, nemlig overgangsfasen fra ICD-10 til ICD-11. Til slut opsamles og afrundes på hele modul 1.

Modul 2, Power Threat Meaning Framework

Dag 6, 11. maj 2020

Underviser Lucy Johnstone

På denne første dag i modul to vil deltagerne møde Dr. Lucy Johnstone. Hun vil starte modulet med at præsentere og diskutere en kritik af og begrænsningerne ved psykiatriske diagnoser og lidelsers sygdomsmodeller. Konceptet ”psykologiske formuleringer” (Psychological formulations”) introduceres som et konstruktivt alternativ. ”Psykologiske formuleringer” kan defineres som en proces hvor der sam-konstrueres en hypotese eller et ”bedste gæt” om en persons vanskeligheder i dets kontekst af deres relationer, sociale omstændigheder, livsbegivenheder og den mening, personen har tilskrevet dem. Nøgletemaer fra ”the Division of Clinical Psychology Good Practice Guidelines on Psychological Formulation” vil blive benyttet til at frembringe formuleringsbaserede assessment færdigheder og til at opsummere relevant teori og forskning. Der vil blive præsenteret et overblik over principperne ved traumeinformeret praksis og de måder hvorpå, de kan informere formuleringer og terapeutisk praksis generelt. Traume-informeret praksisformuleringer har potentialet til at ”re-frame” menneskers historier formet mere af styrke og overlevelse.

Dag 7. 12. maj 2020

Underviser Lucy Johnstone

”En-til-en formulering” er i stigende grad fuldført via en ”team-formuleringspraksis”, som er en proces, hvor et multidisciplinært team sammensættes for at udvikle en fælles hypotese om en borgers vanskeligheder for at tilbyde en sammenhængende tilgang. ”Team-formulering” er blevet beskrevet som en potent måde at ændre en kultur mod et mere psykosocialt perspektiv og som en tilgang, der tilvejebringer en rummende struktur, hvor indenfor professionelle kan støttes i at erkende relationel og social modgangs kausale indflydelse på borgeren. Den kan benyttes til at udvikle en fælles og delt teamforståelse for borgeren og til at informere alle stadier i en efterfølgende intervention. I undervisningen vil der blive mulighed for at øve formulering og team-formuleringsfærdigheder gennem case-eksempler, gruppediskussioner og rollespil.

Dag 8. 13. maj 2020

Underviser Lucy Johnstone

Deltagerne vil på kursets sidste dag blive introduceret til ”Power Threat Meaning Framework” (PTMF), som er et ambitiøst forsøg på at opridse et konceptuelt alternativ til psykiatriske diagnoser og deres sygeliggørelse af lidelse. Det er finansieret af ”The Division of Clinical Psychology”, en del af  ”British Psychological Society”, og blev udviklet over en femårs periode af en gruppe af kliniske psykologer og psykiatribrugere. PTMF har implikationer både inde- og udenfor behandlingsydelser og kan betragtes som noget, der tilbyder udvidelse af og støtte til formuleringsbaseret og traumeinformeret praksis. Dens relevans i forhold til assessment og terapeutisk arbejde vil blive illustreret gennem øvelser og diskussioner.

Litteratur

Der vil være en del obligatorisk læsestof til kurset. Denne litteratur vil

deltagerne få adgang til senest 2 måneder før kursusstart.

Om underviserne

Christian Møller Pedersen

Christian er specialpsykolog og til daglig leder af Ambulatorium for Mani og Depression, AUH Risskov. Han har mange års erfaring med og interesse for at foretage og undervise i assessment bredt set, bl.a. i både psykiatrisk og kommunalt regi.  Christian har særligt fokus på udvælgelse og kombination af forskellige assessmentmetoder og på praktiske modeller, der kan hjælpe til at vægte og integrere undersøgelsesfund. Han er meget optaget af, hvordan klienten / patienten kan involveres aktivt i assessmentprocessen og hvordan denne kan være med til at opkvalificere behandlingsplanlægning. Christian har endvidere gennem mange år beskæftiget med selvmordsforebyggelse, psykoterapi samt forskning og undervisning af forskellige faggrupper.

Louise Brückner Wiwe

Louise er cand.psych. og gennem en årrække indehaver af Brückner Praksis en klinik med speciale i udredning af borgere med komplekse problemstillinger. Hun er specialist i neuropsykologi og psykopatologi, og kombinationen af psykiatri og neuropsykologi danner sammen med relationsteorier fra Mahler og Kernberg m.fl. basis både for testtilvalg og tilgang samt ift. forståelse af adfærd og funktion hos borgere med mange problemstillinger. Udredningstilgangen har dertil inspiration fra mere end et årti i retspsykiatrien med dennes anvendelse af risikovurderinger, der fordrer indgående forståelse af menneskelig funktion og dynamik for at kunne forudse og dæmme op for alle varianter af risikoadfærd.

Lucy Johnstone

Dr Lucy Johnstone er klinisk psykolog, forfatter til “Users and abusers of psychiatry” (2nd edition Routledge 2000) og medforfatter til “Formulation in psychology and psychotherapy: making sense of people’s problems” (Routledge, 2nd edition 2013) samt “A straight-talking guide to psychiatric diagnosis” (PCCS Books 2014). Derudover har hun forfattet en række andre kapitler og artikler, der tager et kritisk perspektiv på teorier og praksisser angående psykisk helbred. Hun er tidligere ”Programme Director of the British Clinical Psychology Doctorate” og var førsteforfatter på “’Good practice guidelines on the use of psychological formulation” (Division of Clinical Psychology, 2011.). Hun har i mange år arbejdet med voksne i forskellige psykiatriske tilbud, det meste af tiden i en tilbud i South Wales. Hun var sammen med Professor Mary Boyle førsteforfatter på ”Power Threat Meaning Framework” (publiceret i januar 2018), et projekt, der var finansieret af ”Division of Clinical Psychology” med det formål at opridse det konceptuelle alternativ til psykiatriske diagnoser.

Startdato

1 tilgængelig startdato

29 februar, 2024

  • Holdundervisning
  • København

Målgruppe

Kurset er primært rettet mod psykologer, som arbejder i forskellige terapeutiske praksisser og er på vej mod uddannelsen til specialist i psykoterapi, voksne. Kurset er godkendt af Dansk psykologforening som ”Assessment – Systematisk klinisk udredning og vurdering, 10.2.”(48 timer) under Voksenmodulet. Det dækker således også det kursus, som før hed ”Differentialdiagnostik”.

Pris

Prisen for Assessment er 14.500 kr. ekskl. moms.

Prisen inkluderer forplejning. 

Få information

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Assessment. Individualpsykologisk Perspektiver og Power Threat Maning Framework
Den kursusansvarlige vil kontakte dig
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

reCAPTCHA logo Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.
Vinther og Mosgaard
Adolphsvej 43 B
2820

Vinther og Mosgaard

Vinther og Mosgaard Kurser er startet af Bruno Vinther og Jacob Mosgaard, der begge er psykologer og har stor lyst til at udfordre det eksisterende udbud af kurser for psykologer. Vi ønskede at skabe kurser særligt gældende til specialistuddannelserne, som...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret