Adfærdsbaseret Lederuddannelse

bro
4 dage
Dansk
Diplomuddannelser
København
Startdato: 23-02-2023 09:00 - København
32.000 DKK ekskl. moms

Kursusbeskrivelse

 Adfærdsbaseret ledelse


En adfærdsbaseret lederuddannelse fra bro

Ud fra fire af de mest udbredte bar­ri­er­er for effek­tiv ledelse har bro sam­men­sat en uddan­nelse til dig, der gerne vil forstå både dine egne, dine medar­be­jderes og dine led­erkol­legers bevæg­grunde. Ikke for at manip­ulere, hjernevaske eller adfærds­de­signe nogen, men for at give dig enkle, tankevækkende og nyt­tige red­sk­aber, som sikr­er, at irra­tionalitet og imper­fek­tion bliv­er vilkår og løftestænger for din ledelsesop­gave i stedet for bar­ri­er­er og faldgruber.

Uddan­nelsen er ind­sigts­baseret og inspir­eret af både adfærd­sp­sykolo­gi og organ­i­sa­tion­ste­ori. Selvføl­gelig sup­pleret med et bredt udsnit af red­sk­aber fra mod­erne ledelses­te­ori. For at få udbytte af uddan­nelsen er det afgørende, at du er klar til at arbe­jde åbent og eksper­i­menterende i for­lø­bet.

Fire adfærdsbarrierer, fire moduler

Model

Modul 1: Forestillingsevner skaber ikke strategier

At kunne sætte sig i andres sted er en forud­sæt­ning for dygtig ledelse. Men det kan også blive et ben­spænd, hvis man stol­er for meget på egne forestill­inger og ender med indlæs­ninger i stedet. Og det er ikke mindst afgørende, når strate­gi­er skal nå ud, have luft under vingerne og gøre en forskel i din organ­i­sa­tion og dine medar­be­jderes hverdag.

Her arbe­jder vi på uddannelsen med teknikker til at under­søge men­neske­lig irra­tionalitet, så vi sikr­er, at vi ser på ver­den, som den er, og ikke som vi forestiller os, at den er.

Modul 2: Selvbedrag står i vejen for diversitet

Uddannelsen vender nu per­spek­tivet og ser på DIG om fejlk­ilde; hvornår står du i vejen for dine ledelsesam­bi­tion­er og ‑resul­tater? Det korte svar er ​’hele tiden’. Med­min­dre du accepter­er, at du selv er det vigtig­ste bias. Hvis du skal lede diver­sitet, skal du kunne rumme den, og så er kend­skab til egne irra­tionelle præfer­encer obligatorisk.

Her arbe­jder vi på uddannelsen med fem gener­iske bias holdt op imod dine indi­vidu­elle præfer­encer og under­søger kon­sekvenserne for reel rummelighed.

Modul 3: Emotionalitet som driver og showstopper i forandringsprocesser

Følelser er et evo­lu­tion­skri­tisk para­me­ter og afgørende for over­levelse. Men de er også kilde til mis­forståelser og inef­fek­tivitet, og vi overvur­der­er sys­tem­a­tisk vores egen og andres evne til objek­tivt sags­fokus. Når du skal imple­mentere foran­dringer, er ind­sigter i følelser hos andre helt afgørende for den langsigt­ede succes.

Her arbe­jder vi på uddannelsen med aktiv men­talis­er­ing for at kunne nå mod­tagernes emo­tionelle ståst­ed og sikre foran­drin­gens succes.

Modul 4: Distance som barriere for psykologisk tryghed i organisationer

Dis­tance er et vilkår for god ledelse; der er nødt til at være klare grænser for, hvad medar­be­jderne involveres i. Men hvis dis­tan­cen bliv­er for stor, er beslut­ningskvaliteten i fare, og de tavse kon­flik­ter og nulfe­jl­skul­turen truer. Der­for skal du skabe en kul­tur, der kan mediere og begrænse dis­tan­cens følgevirkninger.

Her arbe­jder vi på uddannelsen med din sår­barhed som en styrke og med at skabe den psykol­o­giske tryghed, der sikr­er en kul­tur, som under­støt­ter en sund distance.

Hvor, hvornår og hvordan?

Under­vis­nin­gen foregår i Køben­havn, og den indi­vidu­elle spar­ring er online. Frem med kalen­deren, hvis du vil med:

Undervisningsdage

 • 23. februar 2023: Hvordan kan du bruge adfærdsteori i din ledelse? 
 • 22. marts 2023: Hvad står i vejen for, at du skaber resultater? 
 • 20. april 2023: Kan du lede forandring? 
 • 17. maj 2023: Hvordan gør adfærdsbaseret ledelse en forskel i din organisation? 
  • Individuelle sessioner 

  • Uge 10: Tilbagemelding på MBTI-profil
  • Uge 18: Sparring på individuel ledelsesudfordring

  Målgruppe

  En uddannelse til dig, der:

  • er led­er for medar­be­jdere, led­er for ledere eller arbe­jder med at råd­give ledere
  • vil lære, hvor­dan du kan mindske gabet mellem inten­tion­er og handlinger
  • vil forstå, hvor­dan irra­tionalitet står i vejen for ind­fly­delse og resultatskabelse
  • vil lære at omsætte tilt­ag til konkret adfærd, så de skaber foran­dring i din organisation
  • vil styrke din egen og din organ­i­sa­tions eksekveringskraft.

  Pris

  Uddan­nelsen Adfærdsbaseret ledelse koster 32.000 kr. ekskl. moms.

  Om udbyderen

  bro 

  Verden har ikke brug for flere visioner og værdisæt. Den har brug for, at mennesker træffer de rigtige beslutninger og foretager de rigtige handlinger. bro omsætter psykologiske principper til målbare adfærdsændringer. Først definerer de den adfærd, der vil gøre forskellen....


  Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

  Få information

  Få svar på dine spørgsmål om Adfærdsbaseret Lederuddannelse
  Den kursusansvarlige vil kontakte dig
  Ingen omkostninger eller forpligtigelser

  Kontaktinfo

  bro

  Esplanaden 34C, 1. sal
  1263 København

  Telefon: +45 48 24 00 68
  wearebro.dk

  Få information

  Udfyld formularen for mere information om Adfærdsbaseret Lederuddannelse

  Tilmeld dig finduddannelse.dk's nyhedsbrev!
  Evalueringer
  Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
  Denne uddannelse er ikke blevet evalueret.

  Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
  (4,7)
  Baseret på 10 evalueringer
  Se alle evalueringer