Arno Kaaes 25-års erfaringsbaggrund:

Pædagogisk konsulent på RUC gennem 25 år, fra 2002 til 2017

Arno Kaae har i gennem sin mangeårige praksis i forskellige roller som konsulent, underviser, vejleder, supervisor, facilitator og coach udviklet en række værktøjer og greb, som kan anvendes bredt. Her kort en oversigt over i hvilken forbindelse:

 • Som pædagogisk konsulent på Roskilde Universitet i gennem 25 år har Arno medvirket til efteruddannelsen af vejlederne og underviserne inden for alle RUCs fagområder og har givet supervision og coaching i denne sammenhæng.
 • Derudover har Arno i gennem alle årene faciliteret vejlederne, når de havde brug for vejledning og coaching i forhold til at håndtere særlige udfordringer i mødet med de studerende i vejlederrollen.
 • Endvidere har Arno fungeret som proceskonsulent for de studerende og har i den forbindelse vejledt og coachet grupper og enkeltpersoner, når udfordringerne blev for store eller konflikter lammede deres proces. Dette lige fra nye studerende til speciale og Ph.d.-studerende, der var havnet i sumpen, til de ansatte i øvrigt.
 • Har udforsket gruppedannelsesprocesserne og har udviklet forskellige designs for dannelse af projektgrupper. Tillige uddannet coaches til at være facilitatorer for en gruppedannelsesproces.
 • Holdt kurser og oplæg i forhold til, hvordan man som studerende kunne bruge sin tid bedst muligt studiemæssigt – teknisk og personligt, herunder håndtere stress og eksamensangst og har også fungeret som coach i denne sammenhæng.
 • Har i mange år også medvirket til at kvalificere ældre studerende som RUSvejledere.

Designet og stået for en coachuddannelse under et udviklingsprojekt på RUC

 • Desuden har Arno i perioden fra 2006 til 2017 under et selvdesignet udviklingsprojekt og forskningsprojekt uddannet over 300 pædagogik- og psykologistuderende som coaches, hvor han har stået for både uddannelsen og supervisionen under hvert af uddannelsesforløbene, der for de fleste har strakt sig over tre semestre.
 • På coachuddannelsen har Arno undervist i de fleste af hovedretningerne inden for coaching og relateret de forskellige tilgange til de studerendes praksiserfaring med at coache grupper og individuelle studerende på RUC. Herunder undervist i teorier inden for kommunikation, gruppedynamik og læring, der kan spejles i de forskellige coachingparadigmer/retninger. Dette med henblik på at give coachene en bred teoretisk forståelse, som de kan trække på i forbindelse med deres egen dannelse og udviklingsproces som coach.

Forskning i teamcoaching, samarbejde og læring

 • I tilknytning til coachuddannelsen og de coachstuderendes erfaringer med at coache, har Arno tillige indsamlet et meget stort empirisk materiale med udforskning for øje af teamcoaching, samarbejde og læring i projektgrupper, men også i et mindre omfang empiri i forhold til individuel coaching. Et ma-teriale som Arno nu er i gang med at skrive forskningsartikler på baggrund af.

Egen konsulentvirksomhed

Fra 2002 til 2005 var Arno kontraktansat på RUC i gennem sin egen kursus- og konsulentvirksomhed, og har udenfor RUC i denne periode også afholdt en lang række kurser og har bidraget med konsulentydelser for meget forskellige institutioner og virksomheder. (Se endvidere referencelisten). Herigennem har Arno oparbejdet en meget stor og bred erfaring i forhold til at

 • hjælpe uddannelsesinstitutioner med at implementere projektpædagogikken og opkvalificere vejlederne i forhold til hvordan de i deres vejledning gennem forskellige rammesætninger og dialogformer kan skabe meningsfulde læringsrum i grupper og i deres individuelle vejledning.
 • undervise i, hvordan man kan understøtte det projekt- og problemorienterede gruppearbejde, og hvordan man som gruppe kan organisere sig og lykkes med at inddrage og bruge hinanden, så gruppens kompetence- og erfaringspotentiale udnyttes i en fælles udviklings- og læreproces.
 • efteruddanne undervisere, vejledere og studerende løbende i at lykkes inden for projektpædagogikken.
 • facilitere udviklingen af et samarbejde i en hel organisation eller mindre enhed, hvor deltagerne i en samarbejdsproces udvikler fælles visioner og øger det gensidige engagement. Dette gennem en kreativ proces, der understøtter styrkelsen af de indbyrdes relationer, som frigør ny energi og optimisme, der samtidig effektivisere samarbejdet.
 • konfliktmediere og transformere konflikter til nye indsigter og styrkelse af brudte relationer, når samarbejdet generelt i en organisation, i en eller flere afdelinger eller i et team er gået i hårdknude.
 • coache individuelle og teams i forhold til at lykkes i forskellige kontekster.

I de sidste 10 år har Arno også ad hoc været trukket på som rådgiver, oplægsholder og coach i ovennævnte forbindelser i det omfang tiden har tilladt det.                    

Opstart af konsulent- og kursusvirksomheden Arno Education

I 2017 besluttede Arno sig for at sige sin stilling op på RUC med fratrædelse sommeren 2017 for at starte en ny kursus- og konsulentvirksomhed på baggrund af sine mange oparbejdede erfaringer og kompetencer og med et ønske om at nytænke disse, og tilføje nye tilbud på paletten. Bl.a. en individuel coachuddannelse og en forskningsbaseret teamcoachuddannelse, samt en procesfacilitatoruddannelse, hvor der bygges oven på de to førstnævnte uddannelser.Læs mere om Arno Education

Bestil information


Kom I kontakt med Arno Education
Ingen omkostninger eller forpligtigelser